A cukrászda telefonszáma:

06301478870

E-mail

sutismoni@gmail.com

Nyitvatartási idő

Hétfőtől vasárnapig: 10-19

Apai nagypapám szenvedélyes régiséggyűjtő volt, összeszedett mindent, ami régi, lehetett az fegyver, jelvény, kitüntetés, pénz, képeslap, könyv, bútor. Azt hiszem, érteni nem igazán értett hozzá, de azért nagyon sok értékes holmit is felhalmozott; számomra ilyenekké váltak mostanában a gasztronómiai témájú könyvek, meglepett, mennyi régi szakácskönyvet vett – bár a mama azt mondja, azok jórészét ő választotta, amikor együtt mentek el az antikváriumba.

Szert tettek például  a Glück Frigyes és Stadler Károly által szerkesztett “Az inyesmesterség könyve” című kötet 1898-as, második kiadásának egy példányára (nem összetévesztendő Az Ínyesmester szakácskönyvével, amit Magyar Elek írt!). Emlékszem, gyerekkoromban már lapozgattam ezt a könyvet, és roppant unalmasnak találtam, mivel az első fele nem más, mint egy szótár: ételek neve németről magyarra fordítva, és a magyar elnevezés megfelelője németül. Mindezt azért gyűjtötték össze a szerzők, mert tarthatatlannak ítélték a szakmában akkortájt uralkodó “bábeli nyelvzavart”, a németről, franciáról, angolról sokszor rosszul fordított ételnevek kavalkádját. Ezzel a komoly gyűjteménnyel szerették volna egységesíteni a magyar konyha ételneveit; ebbe a munkába nyelvészeket is bevontak.
A könyv második részében híres írók asztal körüli témában írt tárcáit adták közre – így például Jókai Mór tegnap említett írását, “A nők a tűzhely mellett” címűt. A szombati bejegyzésemben szereplő idézetet az emlékház konyhájában jegyzeteltem le, ott olvasható a falon; ugyanakkor eszembe jutott, hogy mintha nekem ez meglenne Az inyesmesterség könyvében, mintha én ezt már olvastam volna… És igen! Megvan!
Ennek azért is örültem meg nagyon, mert az Interneten nem lelhető fel, ugyanakkor olyan általános igazságokat fogalmaz meg, amelyek ma is ugyanolyan aktuálisak, mint a könyv megjelenése idején – noha helyenként kissé szentimentális.
Jókai ezt a tárcáját többször átírta, ez a változata talán az utolsó.

 

A nők a tüzhely mellett.


Elismerem, hogy vakmerő gondolat tőlem épen most, mikor minden szabadelvi és fölvilágosodott ember a nők teljesen emanczipált munkaképességét emeli dogmává s arról beszél, hogy tanodáknak és irodáknak meg kell nyilni a nők előtt: én épen annak a foglalkozásnak a dicsőítésére mártom be tollamat, mely foglalatossághoz ugyis kizáró utasítással küldik a nőnemet az ósdiak, maradiak és zsarnokok, s beszélni szándékozom arról a glóriáról, melylyel a tűzhely lángja a hölgyarczot még ragyogóbbá pirositja.
A hányszor még az ellenség nagy várost ostromolt, az mindig eleség hiján volt kénytelen meghódolni. Igy esett el Páris 1871-ben. Miért esett el? Mert elfogyott a hús: először a marhahús, azután a lóhús, utoljára a macskahús. Elvégre a kenyeret is grammszámra adta már a pék. 
Sokszor elgondolkoztam rajta: mit szólna hozzá a magyar ember, ha egyszer azt mondaná neki a felesége: Kincsem! a mészárszéket bezárták, a székboltot is bezárták, a háznál nincs más egyéb, mint liszt, zsiradék és bor, meg ez a nyájas házi czicza; mit csináljunk? Azt felelné rá bizonyosan: Hát galambom, liszttel, zsiradékkal pompás galuskát lehet csinálni; ott a tűzhely, sütsz kenyeret, eszünk jó lángost, piritóst; de ezt a kis ártatlan cziczuskát bizony csak nem eszszük meg!
Ezt mondaná a magyar ember a magyar feleségének, a mig bőven van liszt, zsiradék és bor, a mi Párisban elég volt.
Igen, de a párisi asszony nem tud se galuskát főzni, se kenyeret sütni: annálfogva, mikor az utolsó macska elfogyott, föl kellett adni a várost.
De még messzebb kezdem.
Nincs az a magyar háztartás a középosztálynál, mely ősztől tavaszig el ne volna látva téli eleséggel. Ott a hordóban az egész évre való besavanyitott káposzta, a vendelyben a zsir, a ládában a liszt, a zsákban a száraz főzelék, a polczon a sajt, a kéményben a sonka, a szegen a hagyma, a fazékban a vaj, a polyvás-szekrényben a tojás, a döbözben a paprika, a padláson az oldalszalonna, a pinczében a zöldség; nem azért, mintha minden esztendőben attól félnénk, hogy jön a muszka, körülfog s kiéheztet bennünket, hanem egyszerüen azért, mert őszszel és nagyban minden élelmi szert olcsóbban lehet beszerezni, mint télen s adagonkint hordva a piaczról. Ugy, hogy bizony minket meg sem ijesztene azzal az ellenség, ha őszszel azt mondaná, hogy télen át nem ereszt be hozzánk semmi élelmi szert. A közhatóságnak csupán az alsóbb osztályok élelméről kellene gondoskodni. Tavaszig azt sem kérdenők az ellenségtől, hogy “meddig tetszik itt mulatni?” (Lásd Komárom ostromát 1848-49-ben.)
Ugyde ahhoz, hogy egy háznak éléskamrája legyen, az is szükséges, hogy a család urasszonya gazdasszony is legyen.
S ez nem olyan alacsony állapot. Családi életünknek a titka fekszik benne. Olyan kevésre becsülik ezt a szót: “gazdasszony” ! Pedig a középosztálynak ez a létföntartója.
A középbirtokosra nézve a gazdasszony-feleség az ispán, a számtartó tiszt, a könyvvivő, ki többet ér a gazdaságra nézve, mint bármely férfi, ki a házon kivül hivatala után lát.
Először is a saját asztal- az egy takarékpénztár. Másodszor egy hazahívó mágnes.
Hivatalos emberek, kereskedők, képviselők, kiket hivatásuk kényszerit a családi asztaltól vendéglőbe szorulni, legjobban megmondhatják azt, minő honvágyat érez az ember, valahányszor idegen asztaltól fölkel, megterhelve, de jól nem tartva! Hogy vágyódik a jóizü otthon után!
A mely férjet nem csábit az otthoni asztal, nagyon könnyen elszokik az otthontól, s tessék elhinni, hogy a házon kivül töltött idő többnyire pénzbe kerül.
S ha még csak pénzbe kerülne!
Mikor a klubbokban látjuk azokat a derék férjeket, (hadd dicsérjem őket, magam is ebbe a regementbe tartozom), a kik este, a mint a nyolcz órát kongatja a harang, veszik kalapjukat és sietnek haza; tudja mindenki felőlük, hogy ezek boldog házasok, kiket otthon vacsorával vár a gyengéd feleség, s a jó ételt elromlani, a jó asszony arczát megszomorodni hagyni semmi jó pajtás kedvéért nem szabad. S valóban méltán  örökitik meg az országgyülés naplói ama tiszteletreméltó ősz barátunk mondásait, ki, mikor az óra kettőt mutat, kereken ki szokta mondani, hogy ő már haza megy. Mert valóban nagyobb hódolatot érdemel egy kedves feleség, ki bennünket izletes ebédre vár otthon, mint valamennyi bizottsági előadó, ki csak az ember étvágyát elrontani törekszik.

* * *
 
(…)
 
* * *
Hogy miért dicsőítem én az asszonyt a tüzhely mellett? arra én nekem személyes tapasztalásból vett indokaim is vannak. 
Mikor megházasodtam, hát akkor én is fiatal ember voltam. Uraknál ugy szokás, hogy a fiatal házasokat a szülőik elküldik menyegzői utazásra. Nos, ilyen menyegzői utazásra minket is elküldtek, de nem a szülőink, hanem herczeg Windischgrätz, a ki télviz idején elküldött Pestről Debreczenbe. Kissé nagyon is “küldött”.
Debreczenben a legelső nyilatkozványa a vendégszeretetnek az volt, hogy nem lehetett sehol enni kapni. Az ország előkelő menekültjei elfoglaltak minden vendéglőt, s azok elől hazaárulás terhe alatt nem lehetett egy csésze levest elfoglalni. Pénzem sem sok volt. Ha párisi ember lettem volna, nem maradt volna számomra más, mint hogy beleugorjam a Szajnába. De miután Debreczen alatt nem foly a Szajna, s miután a feleségem magyar asszony volt: nem azt tettük, hanem vettünk két lábast a piaczon, hozzá főzőkanalat, lisztet, húst, szalonnát; bérszobánkban volt egy belülfülő kályha: abban a feleségem olyan fejedelmi lakomát főzött, hogy még egy éhhalállal küzdő kormánytanácsos barátunkat is meghihattuk rá, s ekkép egy magyar asszony – két lábas és egy főzőkanál segítségével – megmentett a hazának egy poétát meg egy kormánytanácsost, pedig hivatására nézve az az asszony mint művésznő volt ismeretes a “régi magyaroknál”.
És ez igy tartott tavaszig. Azóta tetőtől-talpig megöregedtem. Csak a mi a feleség gondviselésére volt bizva: a gyomrom és a szivem, az maradt mindvégig ifjan.
A férfi kedélye és egészsége mindig az asszonynak az érdeme.
Ha egy férj sokat keres, ha nagy jövedelme van: abból még nem következik, hogy meg is fog gazdagodni; a vagyonosodásnak a főeszközlője, aki megtakarít, a feleség.
A vagyont nem a tűzmentes szekrény őrzi, hanem a tűzhely.
Miért házasodnak a férfiak? Tán a mézes hetek gyönyöreiért? Bizony nem! Hanem az otthonért.
Ez az “otthon” az alapja minden társadalomnak. 
A mely nép nem tudja megbecsülni ezt a szót “otthon”, az nem tudja megbecsülni ezt a szót: “haza”.
Ennek az otthonnak neveljék az anyák leányaikat!
Mi az otthon?
Meleg szoba? mosolygó arc? zongora-hang? nyugalmas ágy? Ezt mind kapni másutt is. Csak a tűzhelyt nem kapni meg sehol. Ez a nők valódi oltára. Ha tudnák azt a nők, minő varázshatalmu tripószt birnak abban: nem hagynának arról maguknak olyan megvetőleg beszélni.
A szerelem oltárán elhamvadnak a lángok, de a tűzhely vonzereje örökké tart.
Onnan jő a hitvesi hűség, gond, szeretet mindennapi tanubizonysága; érezhető, nem szóval mondott bizonyitékok. Az ellenkezőt is azok mondják el: az elhidegülést, a gondatlanságot, a közönyt.
Minden tál étel egy szerelmi vallomás, vagy ellenkezője: egy csöndes válóper, separatio a mensa!
Ez nem prózai észrevétel, ez nem gourmandise.  Nem az inynek, de a szivnek esett az jól!
Minden asszony alchymista. Aranyat főzhet a tüzhely mellett.
Jaj neki, ha akarna, de nem tud!
Nevetségessé teszi vele a legédesebbet: az “otthon” fogalmát.
Minden hibára szemet hunyhat a férj: erre nem lehet.
Az asszony zongorázik, beszél francziául, angolul, értekezik poézisről és reáltudományokról, rajzol, énekel, himez fehéret és tarkát; hanem a férj mindezt odaadná azért, ha asztalától nem kellene minden nap elégedetlenül fölkelnie. Ez az egy hiba elszoktatja a háztól, s egyszer azon veszik észre, hogy nem is élnek már együtt.
A szépség maga nem elég vonzerő. Az olyan kölcsön, melyből minden évben le kell törleszteni egynehány százalékot; csak a gyöngédség örök.
S e gyöngédségnek egyéb oka is van, mint az önzés. A családfő egészségének alapföltétele az az életrend, a mit csak az asszonynak van hatalmában fönntartani.
 

Folyt. köv.

Úgy gondoltam, mivel a FlyLady programban a vasárnap a belső töltődésé, ezen a napon itt a blogon a továbbiakban ennek szellemében hozok írásokat. Vagyis, a jövőben vasárnapra kerülnek a könyvajánlók, a gasztronómiával kapcsolatos régi írások, érdekességek, elmélkedések. Egy hét múlva vasárnap Jókai ezen írásának második fele jön majd.

Ajánlott cikkek

6 Hozzászólás

  1. A mai világban nagyon lealacsonyítják a háztartást, főzést. A fiatalok közül sokan a gyors kajákat szeretik. Most is aktuális ez az írás. Érdekes a beszámoló a Jókai-villáról. Voltam már Füreden. Sajnos nekem innen Borsodból igen messze lenne.

  2. Köszönet Neked, ez nagyon kedves írás, várjuk a folytatást! Különben érdekes, ami az írás utolsó soraiban is kiderül: akkoriban azt tartották, hogy a műveltség és a háziasszonyi erények nem férnek össze, gyakori érv volt ez a nők tanulása, képzése ellen. Ha tudnák, hogy ma egy nő – akár több tudás birtokában, mint hajdan egy egyetemi oktató – főz szeretetből, takarékosságból, muszájból és hobbiból, nomeg röpköd zónáról-zónára, ugye. Még jó, hogy nem kell olyan sok időt fordítani a mosónőnek kiadott és visszavett ruhák leltározására…

  3. Csak most volt időm elolvasni, köszönöm szépen! Nagyon várom a folytatást. Jó érzés, hogy az emberben kavargó érzéseknek van alapja 🙂 Én szeretek gazdaasszony lenni. Jobb érzés, mint a diplomáimat mutogatni. 🙂

Hozzászólás

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük